Saskatchewan

Dynamicznie rozwijający się region Kanady.

Często zadawane pytania

Nasza oferta »

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie ambasady.

1. Jakie dokumenty przesłać aplikując na ofertę pracy  ?
- resume ( CV )  po angielsku
- kilka zdjęć wykonanych prac
- referencje po angielsku
- skan paszportu biometrycznego
- zaświadczenie o niekaralności
- w przypadku zakazu wlotu do Kanady lub odrzucenia poprzedniej aplikacji lub deportacji odpowiednie pismo z urzędu
- dokumenty potwierdzające legalność pobytu w obecnym kraju ( np wiza u kandydatów z USA )

2. W jaki sposób IIBC rozpatruje przesłane resume ( cv ) ?
Nie odpowiadamy oraz nie rozpatrujemy cv
- przesłanych w języku polskim lub tłumaczonych za pomocą programów
- cv w języku niemieckim lub innym niż angielskim
- szablonów lub cv w formacie Europass
- nie zawierających informacji o aktualnie wykonywanej pracy lub nieaktualnym
- cv zbyt zwięzłych bez podania doświadczenia na jakie stanowisko chce się aplikować
- cv bez opisu obowiązków w danym okresie oraz w danej firmie
- cv bez określenia znajomości języka angielskiego
- podań  na kilka ofert pracy,  bez specjalizacji w danej dziedzinie
- podań osób bez doświadczenia lub bezpośrednio po studiach
- osób w wieku powyżej 50 lat
- osób bez znajomości języka angielskiego
 

3. Czy mój współmałżonek/konkubent będzie mógł również podjąć pracę w Kanadzie ?

W niektórych przypadkach, jeśli będą Państwo towarzyszyć współmałżonkowi lub konkubentowi w Kanadzie, mogą Państwo wystąpić o otwarte zezwolenie na pracę. Pozwala ono na podjęcie każdego rodzaju pracy na terenie Kanady i nie wymaga uzyskania potwierdzenia oferty pracy (LMIA) przez Kanadyjski Urząd ds. Socjalnych oraz Zatrudnienia (ESDC).

Aby mogli Państwo ubiegać się o otwarte zezwolenie na pracę, Państwa współmałżonek lub konkubent musi spełnić jeden z następujących warunków:
- posiadać zezwolenie na pracę, które jest ważne 6 miesięcy lub dłużej i wykonywana praca należy do Poziomu Umiejętności (Skill level) O, A lub B według krajowej klasyfikacji zawodów (National Occupation Classification )
- posiadać ważne zezwolenie na pracę w jednym z zawodów określonych przez władze wybranej prowincji

Otwarte zezwolenie na pracę będzie miało tę samą datę ważności, co zezwolenie na pracę lub naukę współmałżonka lub konkubenta.

Jeśli nie kwalifikują się Państwo do otrzymania otwartego zezwolenia na pracę, mogą Państwo ubiegać się o zwykłe zezwolenie na pracę. Należy wówczas spełnić standardowe wymagania, m.in. należy posiadać ofertę pracy oraz potwierdzenie oferty pracy (LMIA) przez Kanadyjski Urząd ds. Socjalnych oraz Zatrudnienia (ESDC wcześniej HRSDC).

Jeżeli współmałżonek/konkubent chce aplikować  o wizę i przylecieć później do Kanady powiniem mieć z sobą kopię wizy współmałżonka/konkubenta przebywającego w Kanadzie, jego LMIA oraz kontrakt.
Więcej informacji
 

4. W jaki sposób udowodnić związek partnerski do aplikacji o Tymczasowe Pozwolenie o Pracę

Aplikanci przebywający w związku partnerskim muszą wypełnić formularz : Statutory Declaration of Common-Law Union [IMM 5409]  potwierdzony przez notariusza oraz udowodnić, że są w związku partnerskim minimum 1 rok.  Dowodami są dokumenty potwierdzające wspólny najem mieszkania, wspólne konta bankowe , rachunki przychodzące na wspólny adres, pożyczki , ubezpieczenia itp.

5. Na jak długo jest wydawane jest tymczasowe pozwolenie o pracę ?

Tymczasowe Pozwolenie o Pracę jest wydawane w większości przypadków na 2 lata. W przypadku zawodów nisko wykwalifikowanych "low skilled" z tabeli zawodó NOC Level C D z National Occupation Classification  lub prac sezonowych ( np dekarz lub operator koparki ) pozwolenie wydawane jest na rok

6. Jakie pytania może zadać oficer po przylocie do Kanady  ?

Cała procedura znajduje się na stronie : Port of Entry Examinations . Typowe pytania oficera to : 

How long do you intend to stay in Canada?
Where in Canada are you planning to go?
Do you intend to look for work in Canada?
Do you intend to study in Canada?
May I see your ticket please?
What sources of funds do you have access to while in Canada?
What is your occupation?
Do you intend to visit anyone in Canada?
Do you have any family or friends in Canada?
Do you or have you had any health problems?
Have you ever been convicted of a crime or an offence?
Have you ever been refused entry into or removed from Canada?

7. Czy mogę ubiegać się o wizę w ambasadzie Kanady ?

W ambasadzie wydawany jest tylko List z Sekcji Wizowej potwierdzający pozytywne rozpatrzenie podania.   Ten list nie jest zezwoleniem na pracę. To urzędnik na granicy podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu wizy. Chcąc otrzymać taki list w ambasadzie kandydaci mogą być również dodatkowo proszeni o przesłanie zaświadczeń o niekaralność lub być zaproszeni na rozmowę .

8. Czy będę mógł zmienić pracodawcę w Kanadzie ?

LMIA jest przypisane do konkretnego pracodawcy. Podjęcie pracy u innego pracodawcy  jest nielegalne . Chcąc zmienić pracodawcę należy znaleźć nowego, który posiada LMIA oraz aplikować ponownie.

9. Informacje o dzieciach poniżej 18 roku życia podróżujących do Kanady

Dziecko powinno posiadać kopię swojego aktu urodzenia oraz notarialną zgodę na wyjazd, najlepiej w języku angielskim lub francuskim, podpisaną przez rodzica niepodróżującego z dzieckiem. Zgoda na wyjazd powinna zawierać adres i numer telefonu rodzica niepodróżującego z dzieckiem oraz załączoną kopię jego paszportu lub dowodu osobistego wraz z jego podpisem.

Ponadto:

  • -Jeśli rodzice dziecka są w separacji lub rozwiedzeni i oboje mają władzę rodzicielską nad dzieckiem, rodzic podróżujący z dzieckiem powinien posiadać kopie dokumentów dotyczących sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Zaleca się także, żeby posiadał notarialną zgodę od drugiego rodzica na zabranie dziecka w podróż do innego kraju.
  • - Jeśli rodzice dziecka są w separacji lub rozwiedzeni i jedno z nich ma wyłączną władzę rodzicielską, tylko ten rodzic może podpisać notarialną zgodę na wyjazd. Należy przy tym przedstawić kopię orzeczenia o przyznaniu władzy rodzicielskiej przez sąd.
  • Jeżeli jedno z rodziców dziecka zmarło, należy przedstawić kopię jego aktu zgonu.

Więcej informacji na stronie ambasady


10. Czy dziecko (dzieci) pozostające pod moją opieką może uczęszczać do szkoły w Kanadzie?

W większości przypadków dzieci niepełnoletnie potrzebują zezwolenia na naukę. Prosimy o sprawdzenie poniższych wymagań dotyczących ubiegania się o zezwolenie na naukę dla dziecka.
Wymagania dotyczące ubiegania się o zezwolenie na naukę dla dziecka

Istnieją szczególne wymagania dotyczące ubiegania się o zezwolenie na naukę dla dzieci towarzyszących rodzicowi (rodzicom) lub opiekunowi prawnemu (opiekunom prawnym), który będzie studiował lub pracował czasowo w Kanadzie:

  • - żłobek/przedszkole: zezwolenie na naukę nie jest wymagane;
  • - szkoła podstawowa i średnia (dzieci w wieku od 6 do 18 lat): otwarte zezwolenie na naukę. Należy złożyć taki sam wniosek jak wniosek rodziców o pozwolenie na pracę lub naukę.
  • - Nie jest wymagany list o przyjęciu dziecka do konkretnej szkoły w Kanadzie (letter of acceptance). Uwaga: dzieci towarzyszące rodzicom przebywającym czasowo w Kanadzie w celu innym niż nauka czy praca (tzn. nieposiadającym zezwolenia na naukę czy pracę), nie kwalifikują się do uzyskania otwartego zezwolenia na naukę.
  • - college i uniwersytet (dzieci w wieku od 18 do 22 lat) – wymagane jest zezwolenie na naukę. Należy ubiegać się o zezwolenie na naukę zgodnie ze standardową procedurą. Wymagane jest złożenie oddzielnego wniosku dla dziecka.

11. Kiedy zezwolenie na naukę nie jest wymagane
Dzieci niepełnoletnie nie potrzebują zezwolenia na naukę w Kanadzie w przypadku, gdy:
    - uczęszczają do żłobka lub przedszkola;
    - są uchodźcami albo ubiegają się o status uchodźcy, lub których rodzice są uchodźcami albo ubiegają się o status uchodźcy;
    - pozostają pod opieką rodziców będących reprezentantami akredytowanych przedstawicielstw w Kanadzie;
    - przebywają już w Kanadzie razem z rodzicami posiadającymi zezwolenie na pracę lub naukę i będą uczęszczać do żłobka, szkoły podstawowej lub średniej.

12. Jaka jest ważność zezwolenia na naukę
    - Zezwolenie na naukę nie jest wymagane, aby uczęszczać do żłobka lub przedszkola.
    - Zezwolenie na naukę w szkole podstawowej (klasy 1-8) jest z reguły ważne przez jeden rok i może być przedłużone w Kanadzie.
    - Zezwolenie na naukę w szkole średniej (klasy 9-12), w college’u lub na uniwersytecie jest z reguły wydawane na cały okres zamierzonej nauki w Kanadzie (maksymalnie na okres 4 lat), i dodatkowe 90 dni.